Çalışan

Çalışan

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Aydınlatma Metni

I. Veri Sorumlusunun Kimliği:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Yeşilmeşe Tarım Ürünleri Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

II. İşlenen Kişisel Verileriniz:

Veri sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel Veri:

 • Ad soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyeti, sürücü belgesi ve kimlik üzerindeki diğer bilgiler

İletişim: Adres, telefon numarası, e-posta adresi

Görsel Kayıt: Vesikalık fotoğraf

 • Banka hesap bilgileri

Mesleki Bilgi: Diploma/sertifika bilgileri, mezuniyet bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği: Güvenlik kamerası ile alınan görüntü kayıtları

 • İşe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü, yerleşim yeri belgesi, ücret bordrosundaki kişisel veriler, İşkur kayıt evrağında bulunan kişisel veriler, nüfus kayıt örneği, izin bilgileri, aile ve bakmakla yükümlü olunan kişilere ait veriler

Özel Nitelikli Kişisel Veri:

Sağlık Verisi: Kan grubu bilgisi, sağlık raporu, iş görmezlik raporu, test/tahlil sonuçları, laboratuvar bulguları, hastalık bilgisi

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Adli sicil kaydı (Sabıka Kaydı)

 

III. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel verileriniz;

 • İş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Özlük işlemleri ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İzinlerin düzenlenebilmesi ve mazeret izinlerinin belgelendirilebilmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 • İş faaliyetlerinin sürdürülmesi

amacıyla, Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 4. maddesindeki ilkeler ile 5. ve 6. maddesindeki şartlar çerçevesinde işlenecektir.

IV. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:  

Bu metnin II. maddesinde belirtilmiş olan kişisel verileriniz amaçla sınırlı ve ölçülü olarak;

 • Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine uygun olarak; Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığına
 • Özlük işlerinin yapılması ve muhasebe işlemleri dolayısıyla mali müşavirimize,
 • İş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri kapsamında Osgb firmasına,
 • Ödeme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla bankalara,
 • İş faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla tedarikçi ve müşterilerimize,

KVKK’nın 8.maddesindeki şartlar çerçevesinde aktarılacaktır.

Ayrıca;

 • İş ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılan e-posta hizmet sağlayıcının (Microsoft Hotmail) yurt dışı merkezli olması ve whatsapp kullanması nedeniyle kişisel verileriniz Kanun’un 9. maddesine uygun olarak yurt dışına aktarılacaktır.

V. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından; çalışanlarımızla yapılan yüz yüze görüşmelerde sözlü olarak, doldurulan form ve dokümanlarla yazılı olarak, e-posta, sms, güvenlik kamerası gibi kanallarla elektronik olarak toplanacaktır. 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” , “Kanunlarda öngörülmesi” , “Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” , “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak veya “açık rızanız” alınarak işlenecektir.

VI. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanununda Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrasına istinaden, haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, Şirketimizin web sayfasında bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla yesilmesetarim@hs03.kep.tr adresine, noter kanalıyla ya da info@yesilmesetarim.com.tr kurumsal e-posta adresine ya da KVKK’nın belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.

 

Çalışanın Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

(Çalışanın kendi el yazısı ile “okudum, anladım, bir suretini elden aldım” şeklinde yazması ve imzalaması gerekmektedir.)

Formu indirmek için tıklayınız.